Prof. Harsh K. Sinha

Dr. Jagdish P. Verma

Prof. Hari Saran

Dr. Ruchi Singh

Dr. Nishant Chaubey

Prof. Bharti Das

Dr. Sanjay Kumar

Prof. Sanjeev Bhadauria

RESOURCES

Dr. Rakesh Kumar

- An Autonomous Think-Tank of Defence and Security Studies 

Dr. Vishal Dubey

Dr. Shivendra Shahi

Dr. Abhaya Raj Singh

​​​Centre for Defence Sciences Research & Development 

Prof. Shekhar Adhikari

Dr. Ravi P. Singh

Dr. Vijendra Singh

Prof. Prashant Agarwal

Dr. Zakir Hussain

Dr. K. K. S. Parihar

Prof. R. N. Swarup

Dr. G. C. Singh