​​​Centre for Defence Sciences Research & Development 

- An Autonomous Think-Tank of Defence and Security Studies 

Dr. Nishant Chaubey

Prof. Shekhar Adhikari

Dr. Ravi P. Singh

Dr. Vishal Dubey

Dr. Shivendra Shahi

Dr. Vijendra Singh

Prof. Harsh K. Sinha

Dr. Jagdish P. Verma

Prof. Bharti Das

Dr. Sanjay Kumar

Prof. R. N. Swarup

Prof. Hari Saran

Prof. Sanjeev Bhadauria

Prof. Prashant Agarwal

RESOURCES

Dr. Zakir Hussain

Dr. Abhaya Raj Singh

Dr. Rakesh Kumar

Dr. K. K. S. Parihar

Dr. G. C. Singh

Dr. Ruchi Singh