- An Autonomous Think-Tank of Defence and Security Studies 

Dr. Vishal Dubey

Dr. Shivendra Shahi

Prof. Prashant Agarwal

Dr. K. K. S. Parihar

Dr. G. C. Singh

Dr. Nishant Chaubey

Prof. R. N. Swarup

RESOURCES

Dr. Ruchi Singh

Prof. Shekhar Adhikari

Dr. Ravi P. Singh

Prof. Bharti Das

Dr. Sanjay Kumar

Prof. Sanjeev Bhadauria

Dr. Zakir Hussain

Dr. Rakesh Kumar

​​​Centre for Defence Sciences Research & Development 

Dr. Vijendra Singh

Prof. Harsh K. Sinha

Dr. Jagdish P. Verma

Prof. Hari Saran

Dr. Abhaya Raj Singh