Dr. Vijendra Singh

Prof. Harsh K. Sinha

Prof. Sanjeev Bhadauria

Dr. Ruchi Singh

- An Autonomous Think-Tank of Defence and Security Studies 

Dr. Rakesh Kumar

Dr. G. C. Singh

Prof. R. N. Swarup

RESOURCES

Dr. Abhaya Raj Singh

Dr. K. K. S. Parihar

​​​Centre for Defence Sciences Research & Development 

Dr. Vishal Dubey

Dr. Shivendra Shahi

Prof. Bharti Das

Prof. Prashant Agarwal

Dr. Zakir Hussain

Dr. Ravi P. Singh

Prof. Hari Saran

Prof. Shekhar Adhikari

Dr. Sanjay Kumar

Dr. Nishant Chaubey

Dr. Jagdish P. Verma